Zasady korzystania z Witryny

 1. Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie dla własnego, niepublicznego użytku, jednakże nie w celach komercyjnych.
 2. Wygląd i treść Witryny, w tym także jej podstron, oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującego prawa autorskiego, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, programy komputerowe, udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Witryny (wspólnie zwane dalej „Informacjami”), stanowią własność MWT Solutions lub są wykorzystywane przez MWT Solutions na podstawie stosownych licencji lub zezwoleń i są objęte ochroną wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia lub przyrzeczenia zawarcia, ani także nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie w części lub w całości na Użytkownika jakichkolwiek praw do Informacji lub ich elementów, chyba że co innego wyraźnie wynika Zasad lub z pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia odpowiednio MWT Solutions albo innej upoważnionej osoby.
 4. MWT Solutions upoważnia Użytkownika jedynie do nieodpłatnego przeglądania Informacji, pobierania ich w celu utrwalenia, utrwalania w dowolnej formie w celu późniejszego wykorzystania oraz do wykorzystywania Informacji, jednakże z wyraźnym wyłączeniem wyglądu Witryny lub jej poszczególnych elementów graficznych, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, jakichkolwiek znaków handlowych lub towarowych lub ich części.
 5. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż zasady i sposób korzystania z Informacji stanowiących udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Witryny programy komputerowe regulują odrębne warunki korzystania z nich, zaś wobec braku ich akceptacji przez Użytkownika nie jest on uprawniony na podstawie Umowy do posiadania lub używania tych Informacji.
 6. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż korzystanie przez Użytkownika z Informacji nie może w jakikolwiek sposób naruszać przysługujących MWT Solutions lub upoważnionym osobom trzecim praw, w szczególności, choć nie wyłącznie, praw autorskich i własności przemysłowej z tytułu ewentualnie udostępnionych patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych czy oznaczeń geograficznych objętych ochroną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż Użytkownikowi nie wolno w szczególności, choć nie wyłącznie, w jakikolwiek sposób modyfikować Informacji, a także upubliczniać ich choćby w części, bez uprzedniego, pisemnego pod rygorem nieważności, zezwolenia MWT Solutions, w szczególności, choć nie wyłącznie, poprzez udostępnianie ich za pośrednictwem jakiejkolwiek strony w sieci Internet lub w jakiejkolwiek innej sieci lub przy użyciu odnośników do Witryny lub do poszczególnych Informacji, upublicznionych na takich stronach.
 8. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż Użytkownik zobowiązany jest do odtwarzania Informacji opatrzonych prawdziwym, widocznym i nieusuwalnym ostrzeżeniem o przysługujących do nich prawach autorskich oraz innych prawach własności, jednakże z wyłączeniem ograniczonego upoważnienia przyznanego Użytkownikowi zgodnie z Zasadami.
 9. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich utrwalonych w jakikolwiek sposób Informacji, nie później niż w 24 (dwadzieścia cztery) godziny od chwili rozwiązania Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z odrębnych warunków korzystania z poszczególnych Informacji.
 10. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż może zdarzyć się, że Informacje będą niekompletne lub będą zawierały nieścisłości, omyłki lub błędy, których usunięcie lub naprawa następować będzie niezwłocznie po ich wykryciu, jednakże w miarę możliwości, bez powiadamiania o tym Użytkownika.
 11. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż nie udziela przy wykorzystaniu Usług jakichkolwiek zapewnień lub gwarancji związanych z Informacjami, w szczególności, choć nie wyłącznie, z ich wykorzystywaniem lub wynikiem wykorzystywania.
 12. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż wyłączona jest jakiejkolwiek odpowiedzialność MWT Solutions za szkodę poniesioną przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Informacji lub brakiem możliwości korzystania z Informacji.
 13. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż odnośniki do jakichkolwiek stron w sieci Internet, umieszczone zostały w Witrynie wyłącznie dla wygody Użytkownika, jednakże MWT Solutions nie mając wpływu na ich treść lub wygląd nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu korzystania lub w związku z korzystaniem z nich przez Użytkownika, który czyni to każdorazowo wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 14. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż jakiekolwiek inne niż określone w Zasadach korzystanie z Informacji wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody MWT Solutions.
 15. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż treść Witryny nie stanowi oferty w rozumieniu aktualnych przepisów prawa.Webinaria

27.07 godz. 14:00 ManageEngine Analitycs\ServiceDesk Plus

ManageEngine Analitycs 27.07 14:00 (1h) 100 Analytics Plus jest opartym o przeglądarkę potężnym narzędziem raportującym, pozwalającym przetransportować dane IT na czytelne i raporty i tablice wskaźników. Dzięki Analytics Plus będzie podejmował decyzje szybko i pewnie. Analytics Plus jest również dostępne w modelu w chmurze, gdzie występuje jako Zoho Reports. Integracja z ServiceDesk Plus, pomaga zwiększyć…

19.10 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 19.10 12:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus On-Demand jest opartym kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL, dostarczanym w modelu SaaS. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie…

15.11 godz. 14:00 DesktopCentral

DesktopCentral 15.11 12:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

21.09 godz. 14:00 Desktop Central

DesktopCentral 21.09 14:00 (1h) 100 Desktop Central to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, które pomaga zarządzać z jednego centralnego miejsca serwerami, laptopami, stacjami roboczymi, smartfonami i tabletami. Pozwala on zautomatyzować typowe czynności obsługi komputerów, takie jak instalowanie poprawek, dystrybucja oprogramowania, zarządzanie zasobami IT, zarządzanie licencjami oprogramowania, monitorowanie statystyk wykorzystania oprogramowania, zarządzanie korzystaniem…

24.08 godz. 12:00 ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus 24.08 14:00 (1h) 100 ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk oraz zarządzania zasobami zgodnym z biblioteką ITIL. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, katalog usług, ewidencja zasobów, zakupy IT, zarządzanie umowami serwisowymi, portal samoobsługowy, zarządzanie licencjami oraz baza wiedzy. Oprogramowanie dostępne w…

12.12 godz. 14:00 RecoveryManagerPlus

Recovery Manager Plus 12.12 14:00 (1h) 100 Prawie niemożliwym jest myślenie, że system Active Directory podczas swojego cyklu życia nie ulegnie żadnej katastrofie, czy też przypadkowym usunięciom danych. Dane te są krytyczne dla organizacji każdej wielkości, dlatego wykonywanie kopii zapasowych AD i możliwość szybkiego przywracania powinny być priorytetowym zadaniem administratorów IT, a sama ich realizacja…

20.09 godz. 14:00 ADSelfService

AD SelfService 20.09 14:00 (1h) 100 Analitycy twierdzą, że 30% zapytań kierowanych do helpdesku dotyczy zarządzania resetowaniem haseł i odblokowywania kont. ADSelfService Plus redukuje liczbę zgłoszeń dotyczących haseł których przetworzenie zajmuje większą część czasu pracy pracowników helpdesku, oferując użytkownikom bezpieczne, niezawodne i solidne samoobsługowe rozwiązanie sieciowe. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi hasłami oraz z łatwością…

17.10 godz. 14:00 NetFlowManager

NetFlow Analyzer 17.10 14:00 (1h) 100 ManageEngine NetFlow Analyzer jest opartym na przeglądarce internetowej, nie wymagającym żadnych sprzętowych sond, narzędziem realizującym monitoring sieci pod kątem potoku danych oraz analizę ruchu. Optymalizuje sieci w tysiącach różnych korporacji dzięki czemu pomaga lepiej wykorzystać przepustowość łącz. NetFlow Analyzer jest kolektorem strumieni NetFlow, sFlow, JFlow (i innych technologii wspierających…

20.07 godz. 14:00 ApplicationManager

Applications Manager 20.07 14:00 (1h) 100 ManageEngine Applications Manager jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem APM (Application Performance Management) umożliwiającym monitorowanie aplikacji i zarządzanie usługami IT. System bada wydajność i dostępność poszczególnych aplikacji biznesowych realizujących określoną usługę IT i dzięki czytelnym raportom analitycznym pomaga ocenić optymalny poziom wykorzystania jej poszczególnych komponentów. Applications Manager znacznie ułatwia realizację…
Blog

Skrypt do wysyłania SMSów w OpManager

Zawsze wiedzieliśmy, że nasi klienci potrafią wycisnąć z systemów ManageEngine coś ekstra. No i niby wiemy, a i tak jesteśmy notorycznie zaskakiwani. Zobaczcie sami.

Monitorowanie poprawek na serwerach linux

Podczas jednego z ostatnich wdrożeń systemu OpManager przygotowaliśmy na prośbę klienta bardzo ciekawą niestandardową funkcjonalność – monitorowanie poprawek na serwerach linux.

Webinar poświęcony aplikacji Password Manager Pro

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego webinaru pokazującego funkcjonalność aplikacji Password Manager Pro. Narzędzie to przez ostatnie miesiące bardzo mocno ewoluowało. Dodano miedzy innymi komponenty służące zarządzaniu kluczami SSH oraz certyfikatami SSL, poprawiono interfejs oraz system bezagentowego resetu haseł.