Warunki udziału i Rejestracja na ManageEngine Forum 2016

 1. Zgłaszający uczestnictwo w konferencji akceptuje poniższe warunki uczestnictwa.
 2. Aby zgłosić udział w seminarium należy wypełnić formularz on-line
 3. Po wypełnieniu formularza na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na konferencję.
 4. Wypełniając i przesyłając formularz zamówienia osoba zgłaszająca swój udział jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT za uczestnictwo w konferencji, przygotowanej i przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia.
 5. Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 499 zł + VAT za dwa dni, 299 zł + VAT za jeden dzień.
 6. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem konferencji i wymaga formy pisemnej.
 7. Nie ma możliwości odwołania uczestnictwa w terminie późniejszym niż w punkcie 6. W tym przypadku zostanie wystawiona faktura za udział i wezwanie do zapłaty pełnej kwoty uczestnictwa. Należność za udział w konferencji zostanie zafakturowana w ciągu 7 dni od jej zakończenia.
 8. Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w wybranych dniach konferencji, materiały konferencyjne, lunche, przerwy kawowe według menu zaproponowanego przez Organizatora oraz koszty bankietu.
 9. Uczestnik konferencji oświadcza, że podmiot wskazany w formularzu rejestracji jako Płatnik jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia firmę MWT Solutions Sp z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. MWT Solutions sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konferencji z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania konferencji przez organizatora, uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty za uczestnictwo.
 11. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do agendy konferencji.
 12. Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz partnerów. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane przez organizatora wydarzenia.
 13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa, a także regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się konferencji.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody materialne oraz szkody na osobie powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 16. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez MWT Solutions danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MWT Solutions.