REGULAMIN KONFERENCJI

 

I Definicje

Znaczenie terminów używanych w poniższym Regulaminie jest następujące:

 1. Konferencja– wydarzenie zorganizowane przez firmę MWT Solutions Sp. z o.o. w celu omówienia określonej w programie tematyki.
 2. Organizator– firma MWT Solutions Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, o numerze KRS
 3. Uczestnik– osoba uczestnicząca w sposób czynny (Prelegent) lub bierny (Słuchacz) w Konferencji.
 4. Zgłoszenie– działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.
 5. Formularz rejestracyjny– dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.

II Postanowienia ogólne

 1. Konferencja odbędzie się w miejscu wskazanym w formularzu rejestracyjnym.
 2. Organizatorem Konferencji jest firma MWT Solutions sp. z o.o.
 3. Oficjalnym serwisem dla Konferencji jest strona https://www.mwtsolutions.pl/manageengine-forum-2017/

 

III Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest skuteczne dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny znjadujący się na stronie https://www.mwtsolutions.pl/manageengine-forum-2017/.
 2. Na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na Konferencję.
 3. Koszt udziału w Konferencji w przypadku rejestracji do dnia 30.09.2017 wynosi 599zł + Vat za jeden dzień konferencji oraz 999 zł + Vat za dwa dni Konferencji.
 4. W przypadku rejestracji po dni 30.09.2017 koszt udziału w Konferencji wynosi 799zł + Vat za jeden dzień konferencji oraz 1299 zł + Vat za dwa dni Konferencji.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem Konferencji i wymaga formy pisemnej.
 6. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu Uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa w Konferencji zgodnie z kwotą podaną przy rejestracji. Opłata zostanie zafakturowana w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konferencji.
 7. Uczestnik Konferencji oświadcza, że podmiot wskazany w formularzu rejestracyjnym jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia firmę MWT Solutions Sp z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. W Konferencji może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej firmy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Uczestnikiem seminarium nie mogą być również przedstawiciele partnera firmy MWT Solutions. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, dane osobowe zostaną odrzucone i nie będą przetwarzane przez organizatora wydarzenia. Organizator powiadomi o tym fakcie drogą mailową.

IV Dane osobowe

 1. Organizator jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników podane w Formularzu Rejestracyjnym:
 3. a) w celu związanym wykonaniem umowy tj. z obsługą uczestnictwa w Konferencji na podstawie z art. 23 ust.1 pkt. 3 Ustawy,
 4. b) celach związanych z marketingiem produktów i usług własnych na podstawie określonej w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy,
 5. c) w innych celach pod warunkiem, że Uczestnik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę. Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania, a także prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych określonych pod lit b) powyżej – co skutkować będzie natychmiastowym ich usunięciem przez Organizatora.
 6. Organizator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

V Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W przypadku odwołania Organizator poinformuje o tym mailowo zarejestrowanych Uczestników.
 2. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu Konferencji.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa, a także regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Konferencji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody materialne oraz szkody na osobie powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 6. Organizator nie zapewnia oraz nie opłaca miejsc parkingowych oraz miejsc noclegowych dla Uczestników.
 7. Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracyjny, odbywa się drogą elektroniczną, po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, a po stronie Organizatora na następujący adres
  e-mail: magdalena.zmyslona@mwtsolutions.pl
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2017.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.