Warunki udziału i Rejestracja na Seminarium Security Hardening for Active Directory

 1. Zgłaszający uczestnictwo w seminarium akceptuje poniższy regulamin.
 2. Aby zgłosić udział w seminarium należy wypełnić formularz on-line, znajdujący się na stronie: https://www.mwtsolutions.pl/seminarium-active-directory/
 3. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji zostanie przesłane potwierdzenie udziału w seminarium.
 4. Wypełniając i przesyłając formularz zamówienia osoba zgłaszająca swój udział jednocześnie zobowiązuje się do uczestnictwa w seminarium
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem seminarium i wymaga formy pisemnej.
 6. Nie ma możliwości odwołania uczestnictwa w terminie późniejszym niż w punkcie 5. W tym przypadku zostanie wystawiona faktura za udział i wezwanie do zapłaty pełnej kwoty uczestnictwa 99 zł +VAT za osobę. Należność za udział w konferencji zostanie zafakturowana w ciągu 14 dni od jej zakończenia.
 7. Uczestnik konferencji oświadcza, że podmiot wskazany w formularzu rejestracji jako Płatnik jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia firmę MWT Solutions Sp z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium. W przypadku odwołania seminarium przez organizatora, uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty.
 9. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu.
 10. Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane przez organizatora wydarzenia.
 11. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez MWT Solutions danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MWT Solutions.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz