Warunki udziału i Rejestracji na Seminarium ITOM 2018 Poland

 1. Zgłaszający uczestnictwo w seminarium akceptuje poniższy regulamin.
 2. Aby zgłosić udział w seminarium należy wypełnić formularz on-line, znajdujący się na stronie: https://www.mwtsolutions.pl/itom-2018-poland/
 3. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji zostanie przesłane potwierdzenie udziału w seminarium.
 4. Wypełniając i przesyłając formularz zamówienia osoba zgłaszająca swój udział jednocześnie zobowiązuje się do uczestnictwa w seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem seminarium i wymaga formy pisemnej.
 6. Nie ma możliwości odwołania uczestnictwa w terminie późniejszym niż w punkcie 5. W tym przypadku zostanie wystawiona faktura za udział i wezwanie do zapłaty pełnej kwoty uczestnictwa 199 zł +VAT za osobę. Należność za udział w konferencji zostanie zafakturowana w ciągu 14 dni od jej zakończenia.
 7. Uczestnik konferencji oświadcza, że podmiot wskazany w formularzu rejestracji jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia firmę MWT Solutions S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium. W przypadku odwołania organizator poinformuje o tym mailowo zarejestrowanych uczestników.
 9. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu seminarium.
 10. Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Uczestnikiem seminarium nie mogą być również przedstawiciele partnera firmy MWT Solutions. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, Państwa dane zostaną odrzucone i nie będą przetwarzane przez organizatora wydarzenia. Organizator powiadomi o tym fakcie drogą mailową.
 11. Uczestnik, który wypożycza sprzęt do tłumaczenia symultanicznego (odbiornik) przejmuje odpowiedzialność finansową za zgubienie lub zniszczenie odbiornika.
 12. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez MWT Solutions danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MWT Solutions.